Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘Het kunstwerk’: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de kunstenaar en de klant.
 2. ‘De kunstenaar’: de maker van het kunstwerk. Mirjam Torenbeek, Handelsnaam Erotische Kunst met een Ziel, Vliet 28, 8446 MB Heerenveen, ingeschreven in het handelsregister van KvK nummer 52036677
 3. ‘De klant’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Mirjam Torenbeek een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door Mirjam Torenbeek.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Mirjam Torenbeek en de klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Mirjam Torenbeek door de klant.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.
 2. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de Klant worden doorberekend.

Artikel 5 – Offertes

 1. Tenzij Mirjam Torenbeek anders aangeeft zijn haar offertes vrijblijvend en gelden gedurende vier weken na dagtekening. Mirjam Torenbeek heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding tot en met de vijfde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

 Artikel 6 – Koop van een Kunstwerk

 1. Indien de overeenkomst de koop van een kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.
 2. Aflevering van het kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 3. Klachten over gebreken aan het gekochte kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij Mirjam Torenbeek te worden ingediend, waarbij binnen één maand in ieder geval tijdig is. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten.
 4. Koper heeft 14 dagen bedenktijd na aankoop van het kunstwerk. Binnen deze termijn is koper gerechtigd om het kunstwerk – mits onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aankoop – aan Mirjam Torenbeek te retourneren tegen restitutie van de koopsom. Koper ontvangt hiervan een creditfactuur. De eventuele verzendkosten voor het retourneren van het kunstwerk komen voor rekening van koper.
 5. Het kunstwerk dat aan Mirjam Torenbeek geretourneerd wordt, dient onbeschadigd en voorzien te zijn van de originele verpakking. 

Artikel 7 – Huren van een Kunstwerk

 1. Het gehuurde kunstwerk blijft eigendom van de kunstenaar tot het gehele aankoopbedrag is voldaan. De huurder is verantwoordelijk voor het transport van de geleende kunstwerken. 

2. De kunstwerken, inclusief het lijstwerk, het glas en de passe-partout, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder zal de kunstwerken dan ook met zorg behandelen, ook schade of vernietiging van de kunstwerken heeft de kunstenaar recht op de uitkering van de verzekeraar. 

3.De huurder mag de geleende kunstwerken niet aan derden uitlenen. 

 1. De huurder is verantwoordelijk voor het stopzetten van de huurovereenkomst. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Na opzegging worden de geleende kunstwerken direct door de huurder geretourneerd aan de kunstenaar. 

5.Bij het aangaan van een (huur-)overeenkomst is huurder verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien in het legitimatiebewijs opgenomen adres en woonplaats niet overeenkomen met het feitelijke adres en woonplaats dient de juistheid van het feitelijke adres en woonplaats naar oordeel van Kunst.nl aangetoond te worden. 

 1. Huurder is verplicht om bij verhuizing schriftelijk zijn adreswijziging door te geven (per post of e-mail) 

 

Artikel 8– Persoonlijke Kunstopdracht

 1. Bij een persoonlijke kunstopdracht is de klant verplicht het schilderij gemaakt door Mirjam Torenbeek af te nemen.
 2. Mirjam Torenbeek zal de klant op de hoogte brengen van de vordering van de persoonlijke opdracht en gewenste aanpassingen, naar kunnen, uitvoeren.
 3. Voor het kunstwerk maakt de kunstenaar foto’s op locatie. De gemaakte fotobeelden worden uitsluitend gebruikt als beeldmateriaal voor het kunstwerk. De foto’s worden niet gedeeld met de opdrachtgever of anderen en worden na aflevering van het kunstwerk definitief vernietigd. 

 

Artikel 9- Betaling

 1. Betaling door de klant geschiedt op basis van een factuur.
 2. Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 werkdagen gerekend vanaf de factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is de klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.
 3. De door Mirjam Torenbeek in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.
 4. Koper is verplicht om de koopsom van het kunstwerk in één keer volledig te voldoen. 
 5. De kunstwerken worden door Mirjam Torenbeek geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Derhalve is het kunstwerk pas eigendom van koper indien aan de betalingsverplichtingen – dat wil zeggen de volledige koopsom – is voldaan. Op het moment dat het kunstwerk eigendom is van koper, komt het voor risico van koper en is Mirjam Torenbeek hiervoor niet meer aansprakelijk.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

 1. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt Mirjam Torenbeek zich de eigendom van het kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens Mirjam Torenbeek heeft voldaan.

 

Artikel 11 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. Mirjam Torenbeek zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Mirjam Torenbeek kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan alsmede om de klant op de hoogte te houden van Mirjam Torenbeek en de activiteiten die het ontplooit.
 2. De klant kan zich te allen tijde tot Mirjam Torenbeek wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan Mirjam Torenbeek te melden.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op het kunstwerk blijft berusten bij de kunstenaar. Uit dit recht van de kunstenaar vloeien voor de klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het kunstwerk.
 2. Indien het een persoonlijk schilderij in opdracht betreft, wordt in verband met de privacygevoelige beelden vooraf toestemming gevraagd aan de opdrachtgever om beelden van het werk te gebruiken, vertonen en distribueren. 
 3. De kunstenaar maakt geen gelijke of soortgelijke kunstwerken. Van een soortgelijk kunstwerk is sprake als dit zodanig lijkt op het eerste kunstwerk dat je redelijkerwijs niet kunt spreken van een nieuw oorspronkelijk werk. 

Artikel 13 – Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Mirjam Torenbeek het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De kunstenaar zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
 2. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Mirjam Torenbeek zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en Mirjam Torenbeek is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.

 

Contact

Mirjam Torenbeek
Heerenveen
info@erotischekunst.frl

Search

Wil je loving info over erotische kunst?